LĄDECKIE IMPRESJE /odcinek 58/

PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej powołane w 1963 r. jest samorządową instytucją kultury. Gromadzimy zabytki będące świadectwem miejscowej historii i tradycji oraz dnia dzisiejszego. Od początku ambicją placówki było, aby stała się ona bazą wiedzy o regionie.

Dzięki profesjonalnie i atrakcyjnie aranżowanym wystawom np. Oczy czasu (1990), Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum (1992), Park Narodowy Gór Stołowych (1994) oraz Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej (1997) placówka należy do wyróżniających się w polskim muzealnictwie. Dowodem jest szereg nagród ministerialnych.

Od 1996 r. organizowane są interdyscyplinarne przedsięwzięcia pn. Kłodzkie spotkania muzealne. Rokrocznie w ramach Dni Kłodzka organizowane są Targi Staroci. Od 1996 r. odbywa się również Giełda Skał i Minerałów. W 2000 roku zainicjowano z kolei przedsięwzięcie ASYLUM GLACENSE.

JAKIE JEST DZISIEJSZE OBLICZE KŁODZKIEGO MUZEUM ?

Misją muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego regionu. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z regionem. Kolekcją wiodącą jest zegarmistrzostwo i mechanizmy grające doby uprzemysłowienia . Muzeum prowadzi badania naukowe oraz działalność oświatową. Pragniemy też działać jako bodziec aktywizujący miejscowe życie kulturalno-artystyczne . 
Obecnie prezentujemy w muzeum dwie wystawy stałe t.j: Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i XX w. oraz WSPÓŁCZESNE KŁODZKIE SZKŁO ARTYSTYCZNE NA TLE TRADYCJI SZKLARSTWA ZIEMI KŁODZKIEJ .

Wystawy czasowe to: Góry w malarstwie polskim – ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Tęp muchy, dbaj o zdrowie. Pod tym ostatnim tytułem kryje się ekspozycja propagandowych plakatów i etykiet zapałczanych ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej.
Popularyzujemy ideę muzeum otwartego. Współpracujemy z innymi muzeami m.in. z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Od lat w muzeum odbywają się koncerty muzyki poważnej. Na koncertach staramy się prezentować zwłaszcza lokalnych twórców lub artystów.

MOŻE KILKA SŁÓW O DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ.

Najpoważniejszym wydawnictwem muzealnym ostatnich lat jest monografia Kłodzko – dzieje miasta pod red. R. Gładkiewicza. Znaczącą grupę publikacji Muzeum stanowią wydawnictwa katalogowe, popularnonaukowe i okolicznościowe. W latach 1985-2007 ukazało się 9 numerów Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. które promują wyniki prac badawczych powstałych w regionie lub dla regionu. Obecnie w związku z jubileuszem planujemy wydać katalog zatytułowany Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w którym po raz pierwszy zostaną przedstawione fotografie i opisy najciekawszych eksponatów.

PLANY, ZAMIERZENIA, ALE i ? MARZENIA PANI DYREKTOR.

Plany to przede wszystkim Jubileusz 45-lecia Muzeum. Planujemy zorganizować wystawę ukazującą najwartościowsze eksponaty z poszczególnych kolekcji oraz wydać katalog, o którym mowa wyżej. Wcześniej włączymy się w międzynarodowe obchody Nocy w Muzeum. W ramach obchodów Dni Kłodzka w cyklu My Kłodzczanie zaprezentujemy sylwetkę reżysera, animatora kultury, pedagoga a obecnie radnego powiatowego – Marian Półtoranosa. Tradycyjnie odbędzie się Giełda Staroci oraz Giełda Skał i Minerałów. W sierpniu kolejna edycja Asylum Glacense i udział muzeum w III Dniach Twierdzy Kłodzkiej. Rok zakończymy wystawą o tematyce świątecznej. Mamy też w planach uruchomienie dla zwiedzających naszych podziemi i nową wystawę Kłodzko w średniowieczu.

Marzenia są prozaiczne dot. bowiem uzyskania środków na inwestycje związane z elewacją budynku i remontem wnętrz muzealnych.

PROPONUJĘ PRZYBLIŻYĆ INICJATYWĘ ?ASYLUM GLACENSE?.

Asylum Glacense to impreza odbywająca się cyklicznie od 2000 r. Jest to doroczne spotkanie integracyjne nowo osiedlonych na Ziemi Kłodzkiej ludzi nauki, kultury, sztuki oraz biznesu z gospodarzami powiatu i przedstawicielami miejscowych środowisk twórczych. Nieodłącznym punktem dorocznych spotkań jest wręczenie przez Starostę Kłodzkiego – Certyfikatów potwierdzających przyjęcie nowych Obywateli do grona mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.

Spotkaniom towarzyszy interesujący program artystyczny oraz prezentacja sylwetek nowo przyjmowanych. W latach 2000-2007 wręczono 93 Certyfikatów którymi objęto 134 osoby m.in. Olgę Tokarczuk, Bogusława Litwińca, prof. Marka Abramowicza, D.K. Komornickich, Jana Borktiewicza, Teresę Chmurę- Pełech, Ewę Konikowską, Ernę i Jacka Rybczyńskich, Waldemara Szarapo, Henryka Wańka, M. A. Perzyńskich, U. A. Dadaczyńskich.

MOŻE NA KONIEC PRZEDSTAWIMY PANIĄ DYREKTOR JUŻ BARDZIEJ PRYWATNIE.

Z wykształcenia jestem historykiem po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłam też Studia Podyplomowe. Od 14 lat pracuję w kulturze. Początkowo w Centrum Edukacji Kulturalnej, gdzie przed połączeniem z KOK pełniłam funkcję dyrektora artystycznego. Od wielu lat działam społecznie m.in. jako prezes Kłodzkiego Chóru Kameralnego. Bliska jest mi działalność teatralna. Reżyseruję np. w amatorskim ruchu teatralnym.

Interesuję się literaturą, muzyką, sztuką oraz historią. Mieszkam w Kłodzku razem z córką Agatą. Odpoczywam zwiedzając nasz region.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

 

Autor: Janusz Puszczewicz, ? 2008

/publikacja “BRAMA” nr 22 /848/ z dn. 06.06.2008 r./

Share:

Author: admin