Konkurs Literacki “O złotą nutę Reimanna?

Regulamin

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje i wspaniale rozwija ,ale także inspiruje o czym są przekonani inicjatorzy konkursu ? Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

1. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie literackich talentów, które zostały zainspirowane muzyką Ignacego Reimanna ? kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

2. Konkurs jest adresowany do piszących na temat muzyki amatorów i profesjonalistów.

3. Utwory poetyckie muszą nawiązywać do muzyki lub patrona.

4.Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy utwory poetyckie Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach.

5.Konkurs jest anonimowy. Prace konkursowe i dane o autorze, należy wysłać pocztą listem poleconym na adres Towarzystwo Miłośników Krosnowic 57-362 Krosnowice 205 z dopiskiem ?Konkurs Literacki? i hasłem.

W oddzielnej zaklejonej kopercie należy podać Imię , Nazwisko, rok urodzenia, adres, krótką informację o autorze oraz hasło , którym również opatrzona jest koperta .

Nadesłane teksty nie mogą być nigdzie publikowane.

6. Tekst poetycki nadesłany na konkurs nie może być plagiatem ,powinien stanowić wyłączną twórczość autorską .

7. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs ,stają się one własnością organizatora.

8. Konkurs trwa od 1 października do 15 listopada.

9. Organizatorzy przewidzieli nagrodę specjalną oraz wyróżnienia:

I miejsce ? 600 zł ; II miejsce 300 zł; III miejsce 200 zł.

Nagroda specjalna ? Złota nuta im. Ignacego Reimanna. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

10.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest na 29 grudnia 2012r w rocznicę obchodów urodzin kompozytora.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. Przesłanie utworu na konkurs oznacza ,że autor akceptuje w całości regulamin oraz potwierdza zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.,

Zarząd TMK

Share:

Author: admin