Wywiad z dyrektorem Muzeum Ziemi Kłodzkiej

225_1

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku powołane w 1963 roku, jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko. Gromadzi zabytki będące świadectwem miejscowej historii i tradycji oraz dnia dzisiejszego.

Od początku ambicją placówki było, aby stała się ona bazą wiedzy o regionie. Przyjęte w 1975 r. kierunki i zasięg działania pozwoliły na kompleksowe zajęcie się szeroko rozumianą problematyką regionalną i prowadzenie przez szereg lat, wykraczających często poza region kłodzki prac naukowych a w ich rezultacie interesujących działań popularyzatorskich-wystawienniczych oraz publikacji. Uzupełnienie w latach 80-tych zakresu działań Muzeum o działy: oświatowy i ewidencji zbiorów a następnie o bibliotekę – służyły rozszerzaniu oferty muzealnej.

Dzięki profesjonalnie i atrakcyjnie aranżowanym wystawom np. Oczy czasu (1990), Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum (1992), Park Narodowy Gór Stołowych (1994) oraz Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej (1997) placówka należy do wyróżniających się w polskim muzealnictwie. Dowodem jest szereg nagród ministerialnych w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku oraz wyróżnienie Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.

Od 1996 r. organizowane są interdyscyplinarne przedsięwzięcia pn. Kłodzkie spotkania muzealne. Pierwsze poświęcono było dziejom szklarstwa na Ziemi Kłodzkiej. W 1999 r. przygotowano wystawę i działania dotyczące historii i problemów kłodzkich uzdrowisk a w 2001 r. – kultury mieszczańskiej przełomu XIX i XX wieku.

Rokrocznie w ramach Dni Kłodzka organizowane są Targi Staroci. Od 1996 r. odbywa się również Giełda Skał i Minerałów a biorący w niej udział kolekcjonerzy rywalizują o nagrodę i medal za najciekawszy zbiór. W 2000 roku zainicjowano z kolei przedsięwzięcie ASYLUM GLACENSE.

JAKIE JEST DZISIEJSZE OBLICZE KŁODZKIEGO MUZEUM ?

O naszym obliczu mówi opracowana przez nas misja, którą staramy się realizować. Misją muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią, historii kultury materialnej i sztuki regionu Ziemi Kłodzkiej oraz zegarmistrzostwa i mechanizmów grających doby uprzemysłowienia – jako kolekcji wiodących. Muzeum prowadzi badania naukowe oraz działalność oświatową. Udostępnia swoje zbiory do celów badawczych i wystawienniczych. Współdziała z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, oświatowymi i stowarzyszeniami twórczymi. Pragniemy też działać jako bodzieć aktywizujący życie kulturalno-artystyczne mieszkańców Kłodzka i regionu.

Obecnie prezentujemy w muzeum dwie wystawy stałe t.j: Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i XX w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz WSPÓŁCZESNE KŁODZKIE SZKŁO ARTYSTYCZNE NA TLE TRADYCJI SZKLARSTWA ZIEMI KŁODZKIEJ.

Wystawy czasowe to: Góry w malarstwie polskim – ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Tęp muchy, dbaj o zdrowie. Pod tym ostatnim tytułem kryje się ekspozycja propagandowych plakatów i etykiet zapałczanych z zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Działania edukacyjne Muzeum Ziemi Kłodzkiej skupiają się przede wszystkim wokół tematyki regionalnej. Zapraszamy na wykłady, prelekcje, warsztaty, prezentacje filmów, lekcje muzealne i biblioteczne. Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych muzeum lub zapraszanych gości. Popularyzujemy ideę muzeum otwartego, dlatego od lat zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Współpracujemy z innymi muzeami m.in. z Muzeum Narodowym we Wrocławiu przy realizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2007 roku w ramach tego projektu odbył się wykład dr Antoniego Dutka (franciszkanina) – Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze ? śladami św. Jakuba. Często też organizujemy spotkania związane z wystawami jak miało to miejsce przy ekspozycji Jan Paweł II w naszej pamięci. Dział Naukowo-Oświatowy zaprosił wtedy kolekcjonera Adama Tyszera i ks. Dariusza Sakaluka.

Od lat w muzeum odbywają się koncerty muzyki poważnej, są to koncerty samodzielne lub towarzyszące wernisażom wystaw. Do tradycji należy Koncert Noworoczny z toastem i życzeniami od władz miejskich. Na koncertach staramy się prezentować zwłaszcza lokalnych twórców lub artystów związanych z naszym regionem.

W 2007 roku odbyły się m.in. koncerty: Gwiazdy Jutra Koncert Świąteczny ? wykonawcami koncertu byli uczniowie szkół muzycznych w Kłodzku i Kassel. Młoda wokalistyka wrocławska koncert pieśni i arii w wykonaniu pochodzących z Kłodzka studentów z wydziału wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jesienny koncert dla Jeana Louisa w wykonaniu Kłodzkiego Chóru Kameralnego Concerto Glacensis. Koncert Zespołu Róża Kłodzka zorganizowany dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin zrzeszonych, którzy odwiedzili wystawę Jan Paweł II w naszej pamięci. Prezentujemy również kłodzkiej publiczności znanych artystów takich jak zespół ?Spirituals Singers Band?, który podczas obchodów Kłodzkiego Dnia Papieskiego wykonał koncert Madonny Jana Pawła.

MOŻE KILKA SŁÓW O SAMEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ.

Najpoważniejszym wydawnictwem muzealnym ostatnich lat jest monografia Kłodzko – dzieje miasta pod red. R. Gładkiewicza. Monografia jest bogato ilustrowana – zawiera reprodukcje starych grafik i fotografii archiwalnych, barwne zdjęcia wybranych dzieł sztuki i zabytków, często po raz pierwszy publikowane.

Znaczącą grupę publikacji Muzeum stanowią wydawnictwa katalogowe, popularnonaukowe i okolicznościowe. W latach 1985-2007 ukazało się 9 numerów Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Idea wydawania Zeszytów – periodyku muzealnego zrodziła się w 1983 r. Zeszyty skupiły wokół siebie liczne grono współpracowników z wrocławskich placówek naukowych i promują wyniki prac badawczych powstałych w regionie lub dla regionu.

Obecnie w związku z Jubileuszem 45-lecia Muzeum planujemy wydać katalog zatytułowany Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, w którym po raz pierwszy zostaną przedstawione fotografie i opisy najciekawszych eksponatów kłodzkiego Muzeum.

PLANY, ZAMIERZENIA ALE i ? MARZENIA PANI DYREKTOR.

Plany to przede wszystkim Jubileusz 45-lecia Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Planujemy zorganizować wystawę /wernisaż 27 września br./ ukazującą najwartościowsze eksponaty z poszczególnych kolekcji oraz wydać katalog o którym mowa wyżej.

Wcześniej włączymy się w międzynarodowe obchody Nocy w Muzeum, 17 maja od godz. 20.00 do 24.00 wspólnie z Grupą ARTYSTYKA zaprezentujemy projekt artystyczny Turbulencje.

W ramach obchodów Dni Kłodzka w cyklu My Kłodzczanie zaprezentujemy sylwetkę reżysera, animatora kultury, pedagoga a obecnie radnego powiatowego – Marian Półtoranosa.

Tradycyjnie odbędzie się / 25 maja / Giełda Staroci oraz Giełda Skał i Minerałów /31 maja /. W sierpniu kolejna edycja Asylum Glacense i udział muzeum w III Dniach Twierdzy Kłodzkiej. Rok zakończymy wystawą o tematyce świątecznej. Mamy też w planach uruchomienie dla zwiedzających naszych podziemi i nową wystawę Kłodzko w średniowieczu. Realizacja tych planów w dużym stopniu uzależniona jest jednak od hojności ministra kultury.

Marzenia są prozaiczne dotyczą bowiem uzyskania środków na inwestycje związane z elewacją budynku i remontem wnętrz muzealnych.

MNIE OSOBIŚCIE SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWAŁA INICJATYWA ?ASYLUM GLACENSE?
MOŻE PRZYBLIŻYMY JEJ ISTOTĘ.

Asylum Glacense to impreza odbywająca się cyklicznie od 2000 r. Jest to doroczne spotkanie integracyjne nowo osiedlonych na Ziemi Kłodzkiej ludzi nauki, kultury, sztuki oraz biznesu z gospodarzami powiatu kłodzkiego i przedstawicielami miejscowych środowisk twórczych. Nieodłącznym punktem dorocznych spotkań jest wręczenie przez Starostę Kłodzkiego – Certyfikatów potwierdzających przyjęcie nowych Obywateli do grona mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.

Nowi Obywatele działają w swoich środowiskach na rzecz ocalania piękna przyrody i dorobku kulturowego Ziemi Kłodzkiej i promują jej walory. Podejmują szereg inicjatyw dla jej rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Spotkaniom towarzyszy interesujący program artystyczny w wykonaniu najlepszych zespołów muzycznych i prezentacja sylwetek nowo przyjmowanych. W latach 2000-2007 wręczono 93 Certyfikatów, którymi objęto 134 osoby m.in. Olgę Tokarczuk, Bogusława Litwińca, prof. Marka Abramowicza, D.K. Komornickich, Jana Borktiewicza, Teresę Chmurę- Pełech, Ewę Konikowską, Ernę i Jacka Rybczyńskich, Waldemara Szarapo, Henryka Wańka, M. A. Perzyńskich, U. A. Dadaczyńskich.

MOŻE NA KONIEC UCHYLIMY RĄBKA TAJEMNICY ? i PRZEDSTAWIMY PANIĄ DYREKTOR JUŻ BARDZIEJ PRYWATNIE.

Z wykształcenia jestem historykiem po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłam też Studia Podyplomowe na kierunku zarządzanie placówkami kultury i oświaty. Od 14 lat pracuję w kulturze. Początkowo w Centrum Edukacji Kulturalnej, gdzie przed połączeniem z Kłodzkim Ośrodkiem Kultury pełniłam funkcję dyrektora artystycznego a następnie w KOK jako kierownik działu imprez. Od wielu lat działam społecznie jako prezes Kłodzkiego Chóru Kameralnego Concerto Glacensis (od 10 lat), członek Zarządu Towarzystwa Teatralnego Zderzenie, Rycerz Kapituły Hrabstwa Kłodzkiego. Byłam: członkiem Rady Programowej i organizatorem wielu edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Zderzenia i Zderzeń Festiwalu Sztuk Młodego Widza. Reżyseruję w amatorskim ruchu teatralnym, jestem twórcą Grupy Teatralnej W.

Interesuję się literaturą, muzyką, sztuką oraz historią. Mieszkam w Kłodzku razem z córka Agatą. Odpoczywam zwiedzając Ziemię Kłodzką.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ i ŻYCZĘ SPEŁNIENIA WSZELKICH PLANÓW oraz MUZEALNYCH ZAMIERZEŃ.

/tekst autoryzowany w dn. 11.03.2008 r.
zdj. Tomasz Gmerek / MZK Kłodzko /

Share:

Author: admin