Muzeum Papiernictwa – jednym z najcenniejszych zabytków Polski!

537_1

Pomnik Historii to najwyższa forma ochrony zabytków w Polsce. Mianem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem. Wydarzenie to poprzedza długotrwała procedura w którą zaangażowani są m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Generalny Konserwator Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rada Ochrony Zabytków oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Decyzja Pana Prezydenta wieńczy kilkuletnie nasze starania o podniesienie rangi historycznego młyna papierniczego, który jest jednym z nielicznych obiektów poprzemysłowych z XVII wieku w skali świata zachowanych w tak dobrym stanie. Papiernia jest wymieniana wśród najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów w regionie, co czyni ją ważną atrakcją turystyczną. Niegdyś młyn odgrywał istotną rolę kulturotwórczą; arkusze z Dusznik wykorzystywano do drukowania książek, sporządzania dokumentów, a zapewne także do zdobywania umiejętności pisania i czytania. Na papiery z Dusznik uczeni przelewali swą wiedzę, a artyści tworzyli na nich liczne dzieła. Dziś na arkuszach z dusznickiego młyna powstają okolicznościowe pisma, dyplomy, papeterie oraz pamiątki świadczące o papierniczych tradycjach Dusznik-Zdroju i bogatego niegdyś w czerpalnie Dolnego Śląska. Ponadto historyczny obiekt tętni życiem kulturalnym (prezentowane są tu liczne wystawy oraz odbywają się festyny, koncerty i prelekcje), a przedsięwzięcia edukacyjne i turystyczne muzeum są doceniane każdego roku przez dziesiątki tysięcy zwiedzających.

Przepiękny i zadbany młyn papierniczy oraz aktywna działalność edukacyjna i kulturalna zespołu pracowników Muzeum Papiernictwa stały się powodem nadania papierni statusu Pomnika Historii. Dusznicki zabytek jest jedynym na Ziemi Kłodzkiej oraz siódmym na Dolnym Śląsku obiektem, który zyskał tak wysoką rangę.

Maciej Szymczyk

Dyrektor Muzeum Papiernictwa


IMPREGNACJA POSZYCIA DACHÓW ZAKOŃCZONA

 

537_222 września 2011 r. zakończono roboty budowlane mające na celu impregnację oraz zabezpieczenie środkami ogniochronnymi drewnianego poszycia dachów zabytkowego kompleksu budynków Muzeum Papiernictwa (tytuł projektu: ?Duszniki Zdrój, kompleks Muzeum Papiernictwa (XVII w.): ochrona i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu ? ETAP III ? impregnacja oraz zabezpieczenie środkami ogniochronnymi poszycia dachów z gontów: budynku głównego Muzeum oraz XVIII wiecznego budynku suszarni?.. Prace o wartości 149 957,55 zł zostały sfinansowane z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe Priorytet I ? Ochrona Zabytków (w kwocie 100 000,00 zł) oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego (w kwocie 49 957,55 zł). Projekt zabezpieczenia dachów z gontów wykonało Biuro Projektów i Ekspertyz CCI Sp. z o.o. z Wrocławia, wykonawcą robót była wałbrzyska firma Alpex Sp. z o.o., dysponująca doświadczeniem na polu renowacji zabytków. Ze strony wykonawcy nadzór nad pracami sprawował kierownik budowy w osobie inż. Krzysztofa Kiedosa. Funkcję inspektora nadzoru sprawował mgr inż. Maksymilian Gutfreund, natomiast ze strony Muzeum realizację projektu nadzorowała wicedyrektor mgr Joanna Seredyńska. Przeprowadzone prace przyczyniły się do zabezpieczenia poszycia gontowego dachów Muzeum oraz zagwarantowania jego wieloletniej trwałości i odporności, zarówno na trudne warunki atmosferyczne, czynniki biologiczne, jak i zagrożenie pożarowe.

 

 

 

 

 

 

Share:

Author: admin